جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت باکد 0015 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 200
حجم 3643 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


آمار توصیفی

تعاریف اولیه

متغیر

داده

جدول آماری

جدول فراوانی برای دادههای گسسته

جدول فراوانی برای دادههای پیوسته

پارامترهای مرکزی و پراکندگی

پارامترهای مرکزی

پارامترهای پراکندگی

نمودارهای آماری

نمودار میلهای

نمودار دایرهای

هیستوگرام (نمودار ستونی)

چنبر فراوانی و منحنی فراوانی

چولگی و کشیدگی

گشتاور و گشتاور مرکزی دادهها

چولگی

کشیدگی

احتمال

فضای نمونه و پیشامد   

اعمال روی پیشامدها    

احتمال

مدل احتمال روی فضای نمونه متناهی

مدل احتمال یکنواخت

شمارش نقاط نمونه

اصل ضرب و اصل جمع

جایگشت

جایگشتr  شیء متمایز ازn  شیء

جایگشت اشیاء غیر متمایز

افراز مجموعهr  شی متمایز

ترکیب

چند قانون احتمال

احتمال شرطی

پیشامدهای مستقل

فرمول احتمال بیز

قانون کل احتمال

قانون بیز

متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال

متغیر تصادفی

فضای نمونه گسسته و پیوسته

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

توزیعهای احتمال گسسته

توزیع تجمعی

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی گسسته

توزیعهای احتمال پیوسته

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی پیوسته

توزیعهای احتمال توأم

توزیعهای حاشیهای

توزیع احتمال شرطی

امید ریاضی

میانگین تابعی از متغیر تصادفی

مقدار مورد انتظار برای توزیعهای توأم

واریانس

میانگین و واریانس ترکیب خطی متغیرهای تصادفی

برخی توزیعهای احتمال گسسته و پیوسته

مقدمه

توزیع یکنواخت گسسته

توزیع برنولی

توزیع دوجملهای

توزیع فوق هندسی

توزیع هندسی

توزیع پواسن و فرایند پواسن

تقریب توزیع دوجملهای بوسیله توزیع پواسن

توزیع یکنواخت پیوسته

توزیع نرمال

خواص منحنی نرمال

سطوح زیر منحنی نرمال

تقریب توزیع دوجملهای با توزیع نرمال      

توزیع نمایی

توزیع مجموع متغیرهای تصادفی نرمال

توزیعهای نمونهای

نمونه تصادفی و توزیع نمونهای

نمونه تصادفی

پارامتر و آماره

توزیع نمونهای

توزیع نمونهای میانگین نمونه

توزیع نمونهای واریانس نمونه ٢S

توزیع نمونهای

توزیع نمونهای اختلاف میانگینها

توزیع نمونهای نسبت واریانسهای نمونه

استنباط آماری

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان برای میانگین

فاصله اطمینان برای تفاضل دو میانگین

فاصله اطمینان برای نسبت

فاصله اطمینان برای تفاضل بین دو نسبت

فاصله اطمینان برای واریانس

فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس

ضریب همبستگی و رگرسیون

دادههای استاندارد

ضریب همبستگی

کاوش دادهها

نمودار پراکن

ضریب همبستگی خطی نمونهای           

رگرسیون

رگرسیون خطی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

خرید فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دریافت فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

خرید پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دریافت نمونه سوال جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

خرید پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دریافت مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

خرید فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

خرید مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از download

دانلود مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

خرید پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دریافت فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

خرید نمونه سوال جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دریافت فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

خرید فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دریافت فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

خرید کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از www

دانلود مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دریافت پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

خرید فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

خرید تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دریافت تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

خرید فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

خرید فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دریافت فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

خرید نمونه سوال جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

خرید فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دریافت فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دریافت فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دانلود کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از word

دریافت تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

خرید تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود پروژه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دریافت کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دریافت مقاله جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود فایل جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دریافت فایل pdf جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

خرید کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دانلود کارآموزی جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

دریافت فایل word جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free

خرید تحقیق جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت از free


مطالب تصادفی